ÁSZF

Felhasználási és Általános szerződési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az Exaline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) kijelenti, hogy „adom.hu” megjelöléssel internetes hirdetési portált üzemeltet ( a továbbiakban: Portál). Szolgáltató hirdetési felületet, valamint megjelenést biztosít a Felhasználók részére a Portálon elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. (2) Szolgáltató az általa üzemeltetett Portálon keresztül elérhető és jelen Felhasználási- és Általános Szerződési Feltétekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott hirdetési szolgáltatásait (a továbbiakban: Hirdetési Szolgáltatás) az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv ., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. (5) A Portálon keresztül kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A Portál szolgáltatásainak használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. (6) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Exaline Kft-re, mint Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatóval az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre ill. felhasználóra. (7) Jelen ÁSZF alkalmazásában Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a Portálra ellátogat, a Portálon apróhirdetést helyez, illetve az apróhirdetésre jelentkezik. Felhasználók tudomásul veszik, hogy Hirdetési Szolgáltatások igénybevételére kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek, valamint – jogszerű, cégszerű képviselőik útján eljáró- gazdálkodó szervezetek jogosultak, és a Hirdetési Szolgáltatások igénybevételével kijelentik, hogy e kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. (8) A Felhasználók tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF – így különösen a Hirdetési Szolgáltatások tartalmának, díjának, az igénybevétel feltételeinek- egyoldalú módosítására. A jövőben történő, ÁSZF-et érintő módosításokat és változásokat a Szolgáltató www.adom.hu oldal Felhasználási és Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi és a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatást az ÁSZF módosítás hatályba lépésének napját követően igénybe veszi, az a Felhasználó részéről az ÁSZF módosításainak ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítására tekintettel nem kívánja a továbbiakban igénybe venni a Hirdetési Szolgáltatást, jogosult megszüntetni a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Szolgáltató által nyújtott egyes Hirdetési Szolgáltatások regisztráció nélkül is igénybe vehetők, míg más Hirdetési Szolgáltatások igénybevételére kizárólag azok a Felhasználók jogosultak, akik Felhasználói Fiókkal rendelkeznek, azaz előzetesen regisztráltak a Portálon. (2) A Felhasználó a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az ÁSZF-n felül az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása. (3) A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni: ⁃ e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges felhasználónév) ⁃ Jelszó (minimum 6 karakter, tartalmaznia kell betűt és számot is) Ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatás megrendelése esetén további kötelező adatok: ⁃ Számlázási név ⁃ Számlázási cím (4) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét. Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és e-mail címmel védett Felhasználói Fiókban bármikor van lehetőség. (5) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. (6) A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek. (7) Szolgáltató a Felhasználó részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre. (8) A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. (9) A regisztrált Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés a regisztráció Szolgáltató általi visszaigazolásával minden más esetben a Hirdetési Szolgáltatás igénybevételével, mint ráutaló magatartással jön létre. (10) A Hirdetési Szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött, online szerződésnek minősül. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a szolgáltatási szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem rögzíti és a szolgáltatási szerződés utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

4. A HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Ingyenes szolgáltatások (1) A Felhasználók díjmentesen korlátlan számú apróhirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek a Portálon biztosított hirdetési helyeken a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok betartásával. Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű fénykép feltöltésére. Felhasználó kizárólag a saját maga által készített, és az adott apróhirdetés tartalmával kapcsolatos fényképet tölthet fel. (2) A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor az alábbi adatokat köteles megadni: ⁃ telefonszám, ⁃ a település, ahol a Felhasználó által értékesíteni kívánt termék vagy szolgáltatás található, ⁃ a hirdetés adatai (a hirdetés szövege és az ár) (3) A Felhasználó által feltöltött hirdetést a Szolgáltató 30 (harminc) napos időtartamra teszi elérhetővé a Portálon. A 30 napos határozott időtartam elteltét követően, a Szolgáltató 90 (kilencven) napra archiválja a hirdetést, amennyiben a Felhasználó nem törli azt. Az archiválási idő elteltével, azaz a 91. napon, a hirdetés automatikusan törlődik. Az archiválás időtartama alatt a Felhasználó bármikor újra aktiválhatja a hirdetést. A Felhasználó bármikor jogosult az által feltöltött hirdetést törölni. (4) A Felhasználó az általa közzétett hirdetést 24 óránként egy alkalommal ingyenes előre tudja soroltatni. (5) A Felhasználók szabadon, regisztráció nélkül kereshetnek a hirdetések között a Portálon található keresőrendszer segítségével. A hirdetést közzétevő és a hirdetésre jelentkező Felhasználók között a kapcsolatfelvétel történhet a hirdető által a hirdetésben megadott elérhetőségek valamelyikén, vagy a Szolgáltató által erre a célra biztosított belső üzenetküldő rendszer útján. Az üzenetküldő rendszer igénybevétele díjmentes. A hirdetésre jelentkező Felhasználó regisztráció nélkül egy adott hirdetéssel kapcsolatban egy alkalommal előzetes regisztráció nélkül küldhet és fogadhat e-mailt, ezt meghaladóan az üzenetküldő rendszer igénybevétele regisztrációhoz kötött, ami azt jelenti, hogy a hirdetésre jelentkező Felhasználónak az adott hirdetéssel kapcsolatos további üzenetek elküldéséhez és fogadásához rendelkeznie kell saját Felhasználói Fiókkal. Az üzenetküldő rendszeren keresztül a Felhasználói Fiók létrehozását követően váltott üzenetek kizárólag a Portál felületén tekinthetők meg. Új üzenet beérkezéséről a Felhasználó tájékoztató e-mailt kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az üzenetküldő rendszer kizárólag a hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra vehető igénybe. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy Szolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni, hogy az üzenetküldő rendszer használata során betartják-e a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó az üzenetküldő rendszeren rendszert jelen ÁSZF-be ütköző módon használja, így különösen, ha annak hangneme, tartalma sértő, bántó, uszító, vagy nem kizárólag a hirdetéssel kapcsolatos, Szolgáltató jogosult a kommunikációt felfüggeszteni, vagy végső esetben megszüntetni az érintett Felhasználó hozzáférését az üzenetküldő rendszerhez. (5) Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a honlapon elhelyezett apróhirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az harmadik személy jogát - ideértve különösen a szerzői jogot, valamint személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat- nem sérti. Az Ügyfél által megjelentetni kívánt anyagban szereplő szerzői jogi védelem alá eső tartalom – így különösen fénykép vonatkozásában- a forrás, a készítő feltüntetése a Felhasználó érdekkörébe esik, így ezen adatok megadásának elmulasztása, vagy téves megjelölése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség sem, terheli. 4.2 Hírlevél (1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében. (2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. (3) A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozó Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át. (4) A hírlevélre feliratkozó személy az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. (5) A hírlevélre feliratkozott felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az érintett személy adatait. A visszavonó nyilatkozat megtehető a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

5. A HIRDETÉSEK TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

(2) Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a feltöltött hirdetést előzetes értesítés és indokolás nélkül eltávolítani, illetve a Felhasználói Fiókot törölni, amennyiben Felhasználó megszegi a Portál használatára vonatkozó szabályokat. Tilos: olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani; másokat sértő tartalmak elhelyezése, kifejezések használata; bármely személy vagy csoport rágalmazása; vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti; bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni; a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni; obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni; olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok) számítógépes kalózprogramok felkínálása, a gyárilag másolásvédett eszközök feltörésére vonatkozó információk közzététele; internetes normák megsértése; a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek/hálózatok működésének megzavarása vagy megszakítása reklámok vagy konkurens szolgáltatásokra mutató hivatkozások, „levélszemét”, spamek, „lánclevelek” vagy kéretlen e-mailek közzététele révén; illegális tevékenységre való buzdítás, ideértve minden olyan tevékenységet, amely tiltott kábítószerekkel, szerencsejátékkal, pornográfiával, prostitúcióval, gyermekpornográfiával, rablással, számítógépes vírusok terjesztésével, magáncélú számítógépes rendszerekbe való behatolással, illegális szoftverhasználattal, bankkártyák kódfeltörésével vagy más bűncselekményekkel kapcsolatos; a Portálon nyújtott Szolgáltatás biztonsági szintjének csökkentése; a Szolgáltató informatikai rendszerének védelmét, elérhetőségét, integritását sértő magatartás, a Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom felhasználása, a Szolgáltató rendszerébe való jogosulatlan behatolás, vagy annak kísérlete, jogellenes cselekmények elkövetésére való felhívás. A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. A Társaság dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek. (3) Kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között: veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is) hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére emberi szerv, szövet fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz. értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg katonai vagy egyéb szervezet valaha rendszeresített egyenruhája, ruházati kiegészítője, tartozéka önkényuralmi rendszerekhez köthető tárgy, relikvia vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl? Facebook, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása dohánytermékek, ideértve a feldolgozott és feldolgozatlan termékeket is olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik szexuális szolgáltatás, segédeszköz; erotikus munka, erotikus film (4) A fenti tilalmakba ütköző hirdetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását visszautasítani, illetve a feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni, végső esetben a Felhasználói Fiókját törölni.

6. FELELŐSSÉG

(1) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. Tv.) értelmében a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében az adott Felhasználó minősül szolgáltatónak. A Szolgáltató a Felhasználó által a Portálon elérhetővé tett tartalom tekintetében az Eker. tv. szerinti jogellenes tartalomra vonatkozó értesítés esetén lefolytatja a törvény által előírt értesítési-eltávolítási eljárást. Ebben az esetben a Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért. Amennyiben harmadik személy a Felhasználó által közzétett tartalom miatt a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. (2) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által feltöltött hirdetésekkel, és vesz részt a Felhasználói között a hirdetések a hirdetések alapján létrejövő szerződésekben, ennek megfelelően nem vállal felelősséget a jogügylet meghiúsulásáért, illetve a szolgáltatás eredményeképpen létrejövő jogviszonyból eredő károkért, így különösen a termékek minőségéért, szolgáltatások megfelelőségéért, a Felhasználók teljesítéséért. (3) Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá felel minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználónevének és jelszavának felhasználásával történt. (4) Felhasználó vállalja, hogy közvetlenül helytáll a Szolgáltató helyett a harmadik személyek által a Felhasználónak a hirdetési szolgáltatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben támasztott kártérítési vagy egyéb igények esetén. (5) A Portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása az igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. Szolgáltató a Felhasználók által elhelyezett tartalmakért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. Szolgáltató minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, valamint az olyan tartalmakat. amelyek megítélése szerint sértik más személyek személyiségi jogait, szellemi alkotáshoz fűződő, vagy egyéb jogát. (6) Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („as is”), ennek megfelelően nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint nem vállal felelősséget a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért. Azok használata a Felhasználók saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget a véletlen törlésből, hálózati vagy rendszerhibából, fájlsérülésből vagy bármely más okból eredő adatvesztésért. (7) Szolgáltató évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a szerződésben vállalt Szolgáltatásait. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

7. SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOGOK

(1) A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása. (2) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után. (3) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

8. AZ ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

(1) A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga és felmondás joga. (2) A hirdetési szolgáltatások nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató akkor tudja betartani, ha azt azokat igénybe vevő Felhasználó a díjfizetést külön nyilatkozatot tesz, amelyben kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, és egyúttal tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti A hirdetési szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt. (2) Felhasználó a felmondási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amelyet az alábbi elérhetőségek valamelyikére juttathat el: Levelezési cím: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/a E-mail: ugyfelszolgalat@adom.hu (3) A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. (4) A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételétől, illetve hozzáférhetővé válásától számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. (5) A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

9. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli. (2) A Szolgáltató a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól. (3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását az alábbi elérhetőségek bármelyikén indokolás nélkül bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni: • E-mailben: ugyfelszolgalat@adom.hu • Postai úton: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/a (4) Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. (5) A Portál használata során a Portálra látogatók IP-címe naplózásra kerül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Portál karbantartásához, fejlesztéséhez, valamint statisztikai adatainak kimutatásához használ fel. (6) Az adatkezelő adatai és elérhetősége: a) Adatkezelő neve: Exaline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. b) Székhelye: 9300 Csorna, Táncsics Mihály utca 39. A. ép c) Postacíme: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/a d) Elektronikus (e-mail) cím: ugyfelszolgalat@adom.hu f) Adószáma: 25503830-2-08. (7) Szolgáltató a felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. (8) Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. (9) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén. (10) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 9300 Csorna, Táncsics Mihály út 39/a Telefonszám: +36 20 222 36 74 E-mail: ugyfelszolgalat@adom.hu (2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére. (3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét (4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt.6. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20. Honlap: www.nfh.hu Telefon: 06 1 459 4800 Fax: 06 1 210 4677 (5) A szolgáltatásminőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu (6) Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni. 1. számú melléklet Elállás/felmondási nyilatkozatminta (Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: ……………………………………………… Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük megjelölni a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölését) Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését és megadását) A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt